Salı , 26 Ekim 2021
Ana sayfa » Hukuk » 5510 sayılı yasanın emeklilikte oluşturduğu mağduriyet

5510 sayılı yasanın emeklilikte oluşturduğu mağduriyet

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kuruluşları olan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığının tek çatı altında birleştirilmesine karar verilmiş olup, 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Güvenlik Mevzuatı yeniden düzenlenerek uygulama birliği sağlanmıştır. Anılan Kanuna eklenen geçici maddeler ile, 01/10/2008 tarihinden önce sosyal güvenlik kapsamına giren kişilerin kazanılmış hakları korunmuştur.
5510 sayılı Kanun ile, 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa Devlet memurluğuna atananlar 5434 sayılı Kanunda tanımlandığı üzere iştirakçi olmaktan çıkarılarak 4/C’li/sigortalı olarak tanımlanmış, 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa 4/C maddesine göre (daha evvel diğer statülerde 4/A – 4/B kapsamında çalışması bulunsa dahi) Devlet memuru olanların primleri 5434 sayılı Kanuna göre derece/kademe/ek gösterge dahil tutara göre prime esas kazançlar belirlenerek prim tahsilatı yapılırken, bağlanacak aylık da 5510 sayılı Kanunun 28 inci, 29 uncu ve 30 uncu maddelerine göre hesaplamalar, E-Devletten tescil bilgisine bakıldığında Prime Esas Kazanç olarak görülen tutarlar ilk sigorta başlangıcından emeklilik talep tarihine kadar geçen yıllardaki prime esas kazançların ortalaması alınarak bağlanacak aylığa esas prime göre esas kazançlar belirlenmektedir.

5510 sayılı Kanuna tabi 4.A’lılarda prime esas kazanç tutarı; asgari ücretin 7.5 katına kadar olan tutarı aşmamak kaydıyla fazla mesai dahil brüt gelirleri esas alınırken, 4/C liler de brüt maaş prime esas kazanç olarak alınmayıp sanki 5434 sayılı Kanuna tabiymiş gibi derece kademesine göre tespit edilen tutar esas alındığından dolayı uzun vadede bağlanacak aylık/maaşın 1/10/2008 tarihinden önce göreve başlayan emsallerine göre iki kat daha düşük maaş alınacağı görülmektedir. (Örneğin, tescil kütüğünden prime esas kazancına bakılır, oradaki rakamın tüm çalışma dönemi için ortalaması olduğu düşünülü, sonra prim ödenilen her tam yıl 2 ile çarpılır hizmet x 2 = .. çıkan rakam aylığa esas % ‘si olur, prime esas kazanç ortalaması x %.. = .. bağlanan maaş olmaktadır.)

Özetle, 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa Devlet memurluğuna atanan kişilerin primleri eski sisteme göre alınırken bağlanacak maaş yeni sisteme göre alınır. Bu durum uzun vadede her unvan ve kademedeki memurlar için eski emsallerine göre en az yarısı kadar düşük maaş bağlanacağı anlamına gelmektedir.
5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında 4/C’lilerin prime esas kazançlarını, 1 inci fıkrasında ise 4/A’lıların prime esas kazançlarını düzenlemiş olup,
Anılan Kanunun 3 üncü fıkrasında; “Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının hesabında;

 • a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için;
 1. İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarları,
 2. Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları,
 3. Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç) ödenen tazminatlar (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı Cetvelin 1 inci ve 2 nci sıralarında sayılanlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların emsali personeli için, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendi ile “F- Denetim Tazminatı” bölümünün (b) bendinde yer alan tazminatlar esas alınır), 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatı (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece rütbelerinin karşılığı hizmet tazminatları), 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme,
 • b) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak görev yapan sigortalılar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar için işgal ettikleri kadrolar esas alınmak suretiyle (a) bendinde öngörülen unsurlar üzerinden hesaplanan tutarı, (1)
 • c) Açıktan vekil olarak atanan sigortalılar için, (a) bendinde öngörülen unsurlardan ilgili mevzuatı uyarınca ödenen tutarı,
 • ç) Başka bir kadro ya da görevin ödeme unsurları esas alınmak ve kıyaslanmak suretiyle aylık veya ücret ödenen sigortalılar için; emsal alınan kadro veya görevin prime esas kazanç tutarını geçmemek üzere, bu kazancın aylık veya ücret ödenmesinde öngörülen oranında hesaplanacak tutarı,
 • d) Büyük şehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları,
 • e) 78 sayılı Yüksek öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan yükseköğretim kurumlarına bağlı konservatuvarlarda 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 15 inci maddesi uyarınca sözleşme ile istihdam edilen öğretim elemanlarından sanatçı öğretim elemanı olarak istihdam edilenler için, anılan Kanunda öğretim görevlisi kadro unvanında istihdam edilenlerin tahsil ve derecelerine göre belirlenen prime esas kazanç tutarı; kamu idarelerinde sanatçı, sanatkar ve sanatçı öğretmen olarak sözleşme ile istihdam edilenler için, tahsil ve dereceleri itibarıyla 657 sayılı Kanuna tabi olarak teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendislerin (a) bendindeki prime esas kazanç tutarı; yüksek öğretim kurumları ile diğer kamu idarelerinde sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcısı olarak sözleşme ile istihdam edilenlerden en az önlisans mezunu olanlar için tahsil ve dereceleri itibarıyla 657 sayılı Kanuna tabi olarak teknik hizmetler sınıfında yer alan teknikerlerin, diğerleri için ise teknisyenlerin prime esas kazanç tutarları,
 • f) İlgili kanunlarında emeklilik ya da ek gösterge açısından belirli bir kadro, unvan veya görevle bağlantı kurulanlar için, bağlantı kurulan kadro, unvan veya görevin prime esas kazanç tutarı,
 • g) Bu fıkranın (a) ilâ (f) bentleri kapsamı dışında kalan sigortalılar için atandıkları görev itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil ve derecesi için belirlenen prime esas kazanç tutarları, esas alınır. Vekalet veya ikinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler prime esas kazancın hesabında dikkate alınmaz.”
  4/A-B-C statüsünde çalışanlar da dahil olmak üzere yaşlılık aylığı hesaplanmasına ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile aynı fıkranın (c) bendine göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır.
  Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır.
  Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90’ı geçemez.
  28 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına göre aylığa hak kazanan sigortalılar için hesaplanacak aylık bağlama oranı, prim ödeme gün sayısı 9000 günden az olanlar için çalışma gücü kayıp oranının 9000 gün prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan rakamın % 60’a bölünmesi suretiyle hesaplanan gün sayısına göre, % 50’yi geçmemek üzere üçüncü fıkra uyarınca tespit edilen orandır. Prim ödeme gün sayısı 9000 günden fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısına göre aylık bağlama oranı belirlenir. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için bu fıkrada geçen 9000 prim gün sayısı 7200 gün, % 50 oranı da % 40 olarak uygulanır.
Bunuda okumalısın !  Adsense Vergi Beyanı Nedir, Nasıl Yapılır?

 

Yukarıdaki şekilde hesaplanan aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine rastlaması halinde 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre Ocak ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranı kadar artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise öncelikle Ocak ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranları kadar artırılarak, sigortalının aylık başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanır.”

Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosyal güvenlik destek primi ödenmesine ilişkin olarak ise anılan Kanunun 30 uncu maddesininde; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

 • a) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yazılı istek tarihinden sonraki,
 • b) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan yetkili makamdan emekliye sevk onayı aldıktan ve görevleriyle ilişiği kesildikten sonra Kuruma başvuranlara, ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden,
 • c) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan her ne şekilde olursa olsun sigortalı olmayı gerektiren görevinden ayrılmış olanlara ise istek tarihini takip eden,
  ay başından itibaren aylık bağlanır.

Aylığın ödenmesine başlanacağı tarihte hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği almakta olan sigortalının yaşlılık aylığı, geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden ay başından başlar. Ancak, bağlanacak yaşlılık aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık tutarından fazla ise, aradaki fark birinci fıkraya göre tespit edilecek tarihten başlanarak verilir.

Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanların veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı sosyal yardım almaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir. Yaşlılık aylıkları kesilenlerden, bu Kanuna tâbi olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan çalıştıkları süre zarfında 80 inci maddeye göre belirlenen prime esas kazançları üzerinden 81 inci madde gereğince kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ait prim alınır.

Çalışmaya başlaması nedeniyle yaşlılık aylıkları kesilenlerden, işten ayrılarak veya işyerini kapatarak yeniden yaşlılık aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan sigortalıya, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren yeniden yaşlılık aylığı hesaplanarak bağlanır. Bu durumda olanların yeniden hesaplanan yaşlılık aylığı, 55 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yeni talep tarihine kadar yükseltilen eski aylıklarının altında olamaz.

Bunuda okumalısın !  Antalya Kalkan Tatil Rehberi

Yaşlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tâbi sigortalı olarak yeniden çalışmaya başlayanlardan veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi faaliyete devam edeceğini beyan edenlerden aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlardan 80 inci maddeye göre tespit edilen prime esas kazançlar üzerinden 81 inci maddenin (e) bendi gereğince sosyal güvenlik destek primi alınır. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler bu Kanuna göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilave edilmez, 31 inci ve 36 ncı madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılmaz.
Üçüncü fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilenler, bu Kanuna tâbi olarak yeniden çalıştıkları süre içinde dördüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasını; dördüncü fıkraya göre yaşlılık aylığı kesilmeden çalışanlar ise çalıştıkları süre içinde haklarında üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasını isteyebilirler.” şeklinde düzenlenmiştir.

Kurum tarafından emekli, malullük, vazife malullüğü aylıklarının (memur emeklilerinin) hesaplanması sırasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge tablosu ile personel Kanunlarındaki ek gösterge rakamlarının, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen katsayının çarpımı sonucu bulunan tutarın, fiili ve itibari hizmetleri toplamı 25 yıl olanlara % 75’i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası dikkate alınarak aylık bağlanmakta olup, ayrıca söz konusu aylık bağlama oranının fiili ve itibari hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle ve yıl kesirlerinin her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas tutarının %1’inin on ikide biri emekli aylığına ayrıca ilave edilmekte ve emekli aylığının hesaplanmasında da “Temel Aylık”, “Taban Aylığı”, “Kıdem Aylığı” ve aynı Kanunun Ek 70 inci maddesine göre hesaplanacak olan “Tazminat Aylığı Tutarları” esas alınmaktadır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıkların, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltileceği ve 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmelerin, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malûllük ve vazife malûllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanacağı hükme esas, kurum tarafından 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanarak ödenen emekli, adi malullük, vazife malullüğü ile dul yetim aylıklarına ait hesap ve aylıkların artırılmasına ilişkin işlemler yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda yürütülmektedir.

31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4 üncü maddesi hükmü uyarınca;

 • 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre kendilerine veya dul ve yetimlerine bağlanmış olan aylıklar hakkında,
  -Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçiliği sona erenlerden tahsis talebinde bulunacaklar ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsis talebinde bulunanlardan işlemleri devam edenler hakkında,
 • 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi iken Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar ve Kanunun yürürlüğünden önce iştirakçiliği olup Kanunun yürürlüğünden sonra 4. maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında,
 • 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kamu idarelerinde hizmet akdi ile veya sözleşmeli olarak çalışanlardan; ilgili kanunları gereği 5434 sayılı Kanun ile ilgilendirilenler aynı statüde çalışmaya devam ettikleri sürece, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sigortalı (kamu görevlisi) sayılacak, kendileri veya hak sahipleri hakkında,

5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmakta ve bunların aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem tesis edilmektedir.

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayından sonra bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmakta ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı öncesinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi hizmeti olmayan, ancak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) ve/veya ( b ) bendi kapsamında hizmeti olan ve 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların emeklilik işlemlerinde 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmü uygulanmaktadır.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 4/1-c bendi kapsamında sigortalı olanlardan 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak hizmetleri olmayanlar veya yalnızca 506 veya 1479 sayılı Kanunlar kapsamında hizmetleri olanların emekliliklerinde hangi işlemlerin yapılacağı da yine 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde açıklanmış ve bu maddede; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak Kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre tespit olunur ve bunlar hakkında, bu Kanunun geçici maddelerindeki hükümler uygulanır. Ancak, bunlardan bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girmeyenlere 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.

Bunuda okumalısın !  Online trafik ihbarı

Bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanuna göre 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanması gerekenlerden, bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girmeyenler için, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri esas alınır.” şeklinde hükme yer verilmek suretiyle, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanun dışında diğer sigortalılık hallerine tabi hizmetleri bulunan ve 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve giren, bilahare emekliliğini talep eden kişiler hakkında;

 • Mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükmüne istinaden aylık bağlanacak sigortalılık statüsü tespiti,
 • Yaşlılık aylığının hesaplanmasında 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi (a) ve (b) bentleri hükümlerinin esas alınmasının gerektiği belirtilmiş olup,

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hiçbir şekilde hizmet süreleri bulunmayan, yalnızca sigortalı ve bağ-kurlu hizmetleri bulunan ve ilk defa Kanunun yürürlük tarihinden sonra 4/1-c statüsünde sigortalı olan öğretim üyelerinin emekliliklerinde ise 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri uygulanmak suretiyle yaşlılık aylıkları bağlanmakta, bu şekilde bağlanan aylıklarda ise derece-kademe, ek gösterge, makam, temsil veya görev tazminatı gibi unsurlar sigortalıların prime esas kazanç tutarlarının birer unsuru olarak ortalama aylık kazancın içerisinde yer almakta olup, ayrıca ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendine tabi olarak göreve başlayan sigortalıların emeklilik ikramiyesinin ne şekilde hesaplanacağı ve ödeneceği konularını düzenleyen 5434 sayılı Kanunun ek 82 nci maddesinde;
“1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan … Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (21) numaralı bendinde belirtilen kamu idarelerinde aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında geçen uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süreleri esas alınarak emekli ikramiyesi; anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre aylığa veya toptan ödemeye hak kazanan sigortalıların emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usûller, ödeme unsurlarının ikramiye hesabına esas alınan oran ve/veya miktarları dikkate alınarak ödenir…” hükmünü amirdir.

Bu hükümle, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 4/1-(c) bendine tabi olarak göreve başlayanlara emekli ikramiyesi hesabı yapılırken, 5434 sayılı Kanunun emeklilik ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurlarının dikkate alınacaktır. Bu kapsamda da anılan Kanunun 89 uncu maddesinin; “…ödenecek emekli ikramiyesi, … emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenir….” hükmüne göre, diğer sigortalılık statülerine tabi olarak geçen hizmetler esas alınarak tespit olunacak emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesinin bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, emeklilik ikramiyesinin unsurları arasında bulunan ve 5434 sayılı Kanunun mülga ek 18 inci madde uyarınca belirlenen emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesi, ilk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4/1-(c) kapsamında sigortalı olan kamu görevlilerinin prime esas kazanç tutarlarının tespitinde dikkate alınmayacak ise de, emekli ikramiyesi tutarının bulunabilmesi bakımından emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesi ile kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin ayrı ayrı bilinmesi ve dolayısıyla bu kapsamdaki sigortalılar bakımından, emekli keseneğine esas derece ve kademenin tespitine ilişkin sanal bir intibak işleminin yapılması zorunluluk arz etmektedir.” hükmü yer almaktadır.

SONUÇ OLARAK:
Kamu hizmeti görevinde bulunan 4/C’lilerin, aktif görev yaptıkları süre içinde görev, yetki, sorumlulukları aynı olmakla birlikte, 01/10/2008 tarihinden önce başlayanlar ile sonra başlayanların emeklilik işlemleri sonucunda bağlanacak aylıkların daha düşük olacak olması aynı görevi yapmış olan kamu görevlileri arasında eşitlik ilkesine aykırı bir uygulama getireceğinden bu haksızlığın giderilmesi,
Bu haksızlığın giderilmesi için;

 1. 4/C’liler de aynı Kanunun 4 üncü maddesinin a ve b bendi kapsamındaki sigortalılar gibi prime esas Kazançları, asgari ücretin 7.5 katını geçmemek üzere brüt maaşları üzerinde kesilmesi imkanı sağlanarak 4 üncü madde kapsamındaki sigortalılar arasındaki farkın kaldırılması,
 2. 01/10/2008 tarihinden önce başlayanlar ile sonra başlayanlar ayrımı kaldırılarak madem ki primler 5434 sayılı Kanuna göre derece kademeleri esas alınarak tahsil ediliyor ise, bağlanacak maaşların da 5434 sayılı Kanun esasları dahilinde yapılmasına ilişkin düzenleme yapılması uygun olacağı kanaati hâsıl olmuştur.
Lütfen yazımızı oylayın
[Total: 4 Average: 5]

Hakkında admin

BU YAZILARI DA MUTLAKA OKUYUN -----------------------------------------------------

İsterseniz bunları okuyun !

Uyaptan dosya sildirme

Turkiye.gov.tr ‘nin Türkiyenin E-Devlet portalı olduğunu biliyoruz. Bütün devlet kurumlarının yüzlerce hizmetini buradan online olarak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir